Νέα απο την Ναύπακτο

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δώριδας

Συνεδρίαση με θέμα τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία του κορωνοϊού θα διεξαχθεί σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. αναφέρει:

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος».

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 05η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 ́, σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α ́/19-7-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α ́/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β ́ της παρ.

1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α ́/11-3-2020), β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α ́/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α ́/3-4-2020), γ) την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486 Β ́/ ) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»,

δ) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ69/138/οικ.22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας Δήμου Δωρίδος, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας Ξενοφών) H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr