Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης της Παλαιοπαναγιάς

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ανακοίνωσαν την προκήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περιοχή Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου», συνολικού προϋπολογισμού 1.455.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Η ολοκλήρωση του έργου θα σημάνει την οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος υδροδότησης των δυτικών συνοικιών της Ναυπάκτου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, κάτι που αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον Δήμο Ναυπακτίας και τη δημοτική αρχή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑΣ (του Ν. 4412/2016) του Έργου:« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.173.387,10€ χωρίς Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 190/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ. : 30300
Τηλ.: 2634361223
Telefax: 2634361210
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007021135 2020-07-14 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr), (Πληροφορίες Καζανά Μάγδα, τηλ:2634361223,fax:26343-61210).

3. Κωδικός CPV: 45240000-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL 631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο, αφορά στην αντικατάσταση και των εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή εντός του οικισμού της Παλαιοπαναγιάς και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που βρίσκεται βόρεια της Π.Ε.Ο. Αντιρρίου Άμφισσας.
Η υδροδότηση της περιοχής θα γίνει από υπάρχουσα ρυθμιστική δεξαμενή στον Άνω Πλατανίτη στην όποια καταλήγουν αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις γεωτρήσεις του Εύηνου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.455.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 858.263,06 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 154.487,35 ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 151.912,56 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 8.724,13 Ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗ 2η και άνω , και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής : Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ Ευρώ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Λεπτών (23.467,74 €) ευρώ.

9. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV : 45240000-1
και με Αριθμό Διαγωνισμού: α/α 91304 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/08/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ . 15-11-09 του προϋπολογισμού 2020.
Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

14. Ενστάσεις: Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γκίζας Βασίλειος

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr