Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Πρόστιμα έως και 2.000 ευρώ με το νέο κανονισμό καθαριότητας του δήμου Ναυπακτίας [πίνακες]

Έναν πληρέστατο κανονισμό καθαριότητας 30 σελίδων απέκτησε πλέον ο δήμος Ναυπακτίας στην προσπάθεια να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

Όπως τονίζεται και στη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής αυστηρότερα πρόστιμα για τους παραβάτες προβλέπει ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ναυπακτίας, που διέπεται από δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και των δημοτών.

Βασικές στοχεύσεις του νέου Κανονισμού είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στην περίπτωση εναπόθεσης ξερών φύλλων, δέντρων, θάμνων ή απορριμμάτων κήπου χωρίς σακούλες, αλλά και εναπόθεσης κλαριών σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους, χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει σε 500 ευρώ, ποσό το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Ενώ, το πρόστιμο που αντιστοιχεί σε ρύπανση με αφίσες, φέιγβολαν και συνθήματα μπορεί να ανέλθει σε 1.500 ευρώ, ποσό που επίσης διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Ο Δήμος και οι αρμόδιες Υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες, ωστόσο αυτό δεν αρκεί, καθώς και οι δημότες, από την πλευρά τους, θα πρέπει να συμβάλλουν στην τήρηση της καθαριότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε στον Δήμο μας την εικόνα που δικαιούται, και όλοι επιθυμούμε, είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή.

Ενδεικτικά παρατίθενται τα άρθρα των υποχρεώσεων του δήμου και των πολιτών

ΑΡΘΡΟ 4 – Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:

1. Η οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και
διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. α και β του παρόντος Κανονισμού. Η
αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που
καταρτίζει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Τα απορρίμματα
μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.),
εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών
(αστικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.1 του
παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα
κ.τ.λ.), πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών προς το αρμόδιο τμήμα Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που
καταρτίζεται από την Διεύθυνση και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των δημοτικών
διαμερισμάτων.

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2. Την αποκομιδή της συγκεκριμένης
κατηγορίας απορριμμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και
δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων
προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να
αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ’ όσον έχει
τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία
περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει
το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό
καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και
απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από
οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις
ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί
χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις
εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων
κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά,
αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5. Η ενημέρωση των δημοτών, για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των
οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και
δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και
κοινόχρηστων χώρων.

6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους, του παρόντος Κανονισμού, όπως
προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων).

7. Η λήψη εκτάκτων μέτρων, για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.

8. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή ή άλλες
κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από τους Νόμους 2939/2001 και 3854/2010
για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

9. Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει:
 Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 Να ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.
 Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
 Να προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
 Να χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την
Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την Οικονομική Βιωσιμότητα.
 Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής
προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.
 Να συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
 Να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους.
 Να ενισχύει και να συνεργάζεται με Εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς
φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 6 -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους της
τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισμού.

1. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και
όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον
παρόντα Δημοτικό Κανονισμό.

2. Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα
κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα
άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι
διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι
ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.

3. Επιχειρήσεις – Καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου
λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους
εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι:
 Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
 Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος
Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
 Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης, ο Διαχειριστής
 Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
 Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
νομικών προσώπων που τις αποτελούν.

4. Γραφεία: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε
επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος
του γραφείου.

5. Οικόπεδα: θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή
εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου. Ιδιοκτήτης
οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον
τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για
την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

6. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια: θεωρούνται οι
στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή
βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις.
Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας, που
κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο
πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.

7. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης: θεωρούνται όσοι εκτελούν τις
αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και
γενικά κάθε προστηθείς από τους προαναφερόμενους επαγγελματίες.

8. Για τα κάθε είδους οχήματα: υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η
αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου
υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που
τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι
χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.

9. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π.:
υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.

10. Κάθε νέα οικοδομή από 250 και άνω τ. μ., οφείλει να διαθέτει χώρο για την
τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο , ώστε
να είναι προσβάσιμη η μεταφορά του από και προς το απορριμματοφόρο. Για
οικοδομές με συνολική δόμηση μέχρι 500 τ.μ. , ο χώρος πρέπει να υποδέχεται κάδο
250 λίτρων. Για οικοδομές από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο 1.100 λίτρων, από
1.500 – 3.000 τ.μ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το
ίδιο ανά 1.500 τ.μ. επί πλέον δόμησης. Για τις νέες οικοδομές ο σχεδιασμός του
χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής
άδειας.

11. Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων: του ίδιου άρθρου του
παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο,
που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την
ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει
τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της
συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του
αρμοδίου Δημοτικού υπαλλήλου του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ή
ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η
ημεροχρονολογία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των
υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται
υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στο τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.

prostima skoupidia 1

prostima skoupidia 2

prostima skoupidia 3

prostima skoupidia 4

 

Οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τον νέο Κανονισμό μέσα από το επίσημο site του Δήμου Ναυπακτίας και να επικοινωνούν για επιμέρους ζητήματα με το Γραφείο Δημότη: 15199

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr