Νέα απο την Ναύπακτο

EDITORIAL

Αυτοί είναι οι 6 αντιδήμαρχοι της Ναυπακτίας: Μοιράστηκαν στις 3 παρατάξεις της πλειοψηφίας

Με πλήρη σύμπνοια μοιράστηκαν οι θέσεις των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων στο δήμο Ναυπακτίας μεταξύ των τριών παρατάξεων που συγκροτούν την δημοτική πλειοψηφία και στηρίζουν τον δήμαρχο.

Έτσι, με αποφάσεις του Βασίλη Γκίζα και τη σύμφωνη γνώμη του Γιάννη Μπουλέ και του Ντίνου Τσουκαλά τοποθετούνται οι εξής αντιδήμαρχοι, που αναλαμβάνουν καθήκοντα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020:

Τον κ. Κοτρωνιά Θωμά και του μεταβιβάζει:

 • Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Τον κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη και του μεταβιβάζει:

 • Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τον κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη και του μεταβιβάζει:

 • Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών β) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.
 • Β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική ενότητα Αποδοτίας και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 Τον κ. Τραχύλη Σπυρίδωνα, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική ενότητα Χάλκειας και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Τον κ. Τσουκαλά Κωνσταντίνο, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:

Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Τον κ. Χοχτούλα Ζαχαρία και του μεταβιβάζει:

Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κοτρωνιά Θωμά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χοχτούλας Ζαχαρίας.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Σωκράτης.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τραχύλη Σπυρίδωνα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσουκαλά Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τραχύλης Σπυρίδων, πλην της αρμοδιότητας της τέλεσης πολιτικών γάμων την οποία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χοχτούλα Ζαχαρία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτρωνιάς Θωμάς.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτρωνιάς Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη.

Για λόγους ενιαίας άσκησης της δημοτικής πολιτικής, οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους οφείλουν να συνεργάζονται με το Δήμαρχο που έχει εκ του νόμου τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου.

 Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

Ορίζει με ρητή εντολή του τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από 2-9-2019 έως 30-9-2020 και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μουχτούρης Ηρακλής ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Πυλλήνης :

 • α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.
 • ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούκουνας Αθανάσιος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Πλατάνου:

 • α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.
 • ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραδήμας Χαράλαμπος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αντιρρίου:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

LOVE LOGO

Ειδήσεις και σχόλια από και για τη Ναύπακτο
Designed & Developed By 49studio.gr